MÀNG CO PVC

Màng Co PVC được sản suất từ polyme. Có 2 loại màng co PVC đó lag màng PCV cứng và PVC mềm.

MÀNG CO PVC

Danh mục: